top of page

برای جشن گرفتن روز کانادا، 1 ژوئیه 2017 - صدوپنجاهمین سالگرد تولد این کشور - هالتون هیلز، انتاریوخود را به چالش کشیدبرای be "وطن پرستان ترین شهر" با برافراشتن هرچه بیشتر پرچم های ممکن. هر پرچم در زمان خرید ثبت شده بود، تا در حیاط‌ها، گلدان‌ها و مشاغل، روی نرده‌ها، ماشین‌ها و خیابان‌ها نمایش داده شود - هر جایی که می‌توانید پرچمی بچسبانید. اینشمارش نهایی57073 پرچم فراتر از وحشیانه ترین رویاهای همه بود.

 

راه هالتونی ها!

عکس و طرح 

© Gary Crallé 2017 

bottom of page