top of page

یک فالگیر یک بار پیش بینی کرد که با دوربینم به دنیا سفر خواهم کرد. و دقیقاً همین اتفاق افتاد. من یک عکاس و نویسنده سفر شدم که قربانی «سفر ویتیس» شدم و در بیش از 65 کشور به دنبال درمان بیهوده بودم.

 

اما جدای از مسری بودن، سفر بهترین تحصیلات من بوده است و تجربیات زیادی در زندگی ارائه می دهد. من اینها را به عنوان داستان های عکس - چه یک تصویر یا مقاله - به اشتراک می گذارم تا کشف و قدردانی از خود و جهان را تشویق کنم.

 

این به نقطه نظر من نیست، بلکه به نقطه نظر شما مربوط می شود. کنجکاو باشید، کاوش کنید و خودتان باشید، البته فقط برای سرگرمی. زندگی یک ماجراجویی است! آن را منتقل کنید.

 

فقط با نگاه کردن می توانید خیلی چیزها را ببینید - یوگی برا

bottom of page